Směrnice


Vnitřní směrnice o stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole

Škola: Mateřská škola Jaroměř, Lužická 321

Číslo směrnice: 31

Vypracoval: Mgr. Šárka Čechová

Vydáno dne: 18. 5. 2023

Schválil: Mgr. Šárka Čechová

Účinnost od: 1. 9. 2023

Zrušena směrnice: Vnitřní směrnice o stanovení úplaty ze dne 14. 3. 2022

Počet stran: 2

 Změny ve směrnici jsou prováděny formou oprav v textu směrnice a zaznačením úpravy do úvodní masky.


Číslo

Datum úpravy

opravená část

Účinnost od

upravila

  

Na základě § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a na základě vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů stanovuji

Úplatu za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Jaroměř, Lužická 321

pro školní rok 2023/2024

v základní výši 600,- Kč za dítě na jeden měsíc 

I. 

Úvodní ustanovení

II.

Výše příspěvku

1.  Základní částka je stanovena na základě objemu vynaložených neinvestičních nákladů mateřské školy dle § 6 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb. v platném znění.

2.  Základní částka úplaty za každé dítě činí 600,- Kč měsíčně. Výše úplaty je stejná i pro cizince.

3.  Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

4.  Osvobozen od úplaty bude:

a)  zákonný zástupce, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi a tuto skutečnost prokáže

b)  zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči a tuto skutečnost prokáže

c)  fyzická osoba, která o dítě pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže

d)  rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě a tuto skutečnost prokáže

5.      Osvobození od úplaty je nutné žádat písemně u vedoucí školní jídelny. O osvobození úplaty rozhodne ředitelka školy na základě předložené žádosti.

6.      Plátci, kteří jsou od úplaty osvobozeni, jsou povinni vedoucí školní jídelny pravidelně, vždy do konce každého kalendářního měsíce, doložit potvrzení příslušného úřadu o trvání nároku na přiznání dávky v hmotné nouzi, příspěvku na péči nebo dávku pěstounské péče. Plátci, kteří tuto podmínku nesplní, uhradí úplatu ve výši základní částky. 

7.      V případě přerušení, omezení nebo uzavření provozu mateřské školy ředitelkou školy po dobu delší, než 5 vyučovacích dnů v kalendářním měsíci, bude úplata poměrně snížena (vyhláška 14/2005 §6 odst. 4).

III.

Způsob úhrady úplaty

1.      Zákonný zástupce je povinen uhradit úplatu za předškolní vzdělávání nejpozději do patnáctého dne stávajícího měsíce, popř. dohodnout s ředitelkou jinou splatnost úplaty. Splatnost úplaty vyplývá z § 6 odst. 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

2.      V případě, kdy byla přede dnem splatnosti podána zákonným zástupcem nebo fyzickou osobou uvedenou v bodě II., odstavci 4. řediteli mateřské školy žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc z důvodu uvedeného v odstavci 4, nenastane splatnost úplaty dříve než dnem, kdy rozhodnutí ředitele mateřské školy o této žádosti nabude právní moci.

3.      Plátce uhradí úplatu bezhotovostním převodem nebo inkasem na určený bankovní účet školy.

4.  Ve výjimečných případech lze úplatu zaplatit v hotovosti, a to v kanceláři vedoucí školní jídelny v budově MŠ Lužická. 

IV.  

Sankční opatření

1. Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí v určeném termínu úplatu za vzdělávání a nedohodne s ředitelkou školy náhradní termín, je ředitelka školy, podle ustanovení § 35 odst. 1, písm. d)  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, oprávněna po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte rozhodnout o ukončení docházky do mateřské školy.                                                                              

Mgr. Šárka Čechová

                                                                                      ředitelka školy