Stravování
Vnitřní předpis o stravování

Vnitřní předpis o stravování dětí v mateřské škole

 

Škola: Mateřská škola Jaroměř, Lužická 321

Vypracoval: Mgr. Šárka Čechová

Vydáno dne: 28.8.2023

 Schválil: Mgr. Šárka Čechová

Účinnost od: 1. 9. 2023

 Zrušena směrnice z: 23. 8. 2021

Počet stran: 3

 

 Změny ve vnitřní směrnici:

Číslo:

Datum:

Strana:

Účinnost od:

Provedl:

Poznámka:


Ředitelka Mateřské školy Jaroměř, Lužická 321 na základě § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, § 4 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění a vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování v platném znění vydává tuto směrnici.

 

I.

Úvodní ustanovení

 

1.   Tato směrnice stanoví způsob, rozsah a další podmínky pro poskytování školního stravování.

2.   V zařízení školního stravování se uskutečňuje školní stravování dětí v době jejich pobytu v mateřské škole.

3.   Pracovnice ŠJ se řídí danými hygienickými vyhláškami, vnitřními předpisy a směrnicemi v platném znění.

Vyhláška MZČR č.137/2004Sb.

Vyhláška MZČR č. 410/2005Sb.

Vyhláška MŠMT č.107/2008Sb.

Nařízení ES 852/2004

4.   Provozní řád, školní řád, sanitační řád, pracovní náplně, pokyny BOZP

 

II.

Organizace a rozsah školního stravování

 

1.   Přihláška dítěte ke školnímu stravování je součástí přihlášky dítěte do mateřské školy.

2.   Při přijetí dítěte do mateřské školy se stanoví po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah je stanoven tak, aby se dítě, je-li v době podávání hlavního jídla přítomno v MŠ, stravovalo vždy.

3.   Organizace výdeje stravy v MŠ je stanoveno ve vnitřním řádu školní jídelny.

4.       Každý strávník má své vlastní přihlašovací uživatelské jméno a heslo na webové rozhraní. Strávníkům budou uživatelská jména a hesla přidělena a zaslána jejich zákonným zástupcům na e-mail, který uvedli v přihlašovacích formulářích.

5.   KROKY PRO PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ JSOU K DISPOZICI V NÁPOVĚDĚ

6.   Veškeré informace ke stravování naleznete také na webu školy v záložce STRAVOVÁNÍ

7.   Jídelníček bude k dispozici na přihlašovacích stránkách e-jídelníček

8.       Dítě je v systému stravování automaticky nahlášeno na celý kalendářní měsíc (dny provozu).

9.       Zákonný zástupce odhlášení nebo přihlášení stravy provádí vždy sám.

10.   Stravu na následující den je možné odhlásit, případně po nemoci opět přihlásit, každý pracovní den a to do 12:00 hodin.

11.   Neodhlášené obědy propadají.

První den nemoci si rodiče mohou odebrat oběd pouze do jídlonosiče v době 11:00 – 11:15. Tato možnost je pouze první den nepřítomnosti. Jídlo podávané do jídlonosičů je určeno k okamžité spotřebě. Spotřebujte nejpozději do 12:15hod. Po naplnění jídlonosičů jídlem nepřebírá ŠJ zodpovědnost za zdravotní nezávadnost pokrmů v jídlonosiči.

12.   Dítě, které po nemoci nebo jiné nepřítomnosti přichází do mateřské školy, musí být předem přihlášeno ke stravování. Dítě bez přihlášené stravy nemůže být k pobytu do mateřské školy přijato.

 

 

III.

Úplata za školní stravování

 

1.   Úplata za školní stravování se řídí výší finančního normativu.

2.   Výše finančního normativu je stanovena v příloze podle Vyhlášky č.107/2008Sb., o školním stravování, podle cen potravin v místě obvyklých.

3.   Úhrada stravy je prováděna zpětně, a to bezhotovostně na účet školy, svolením k inkasu nebo v hotovosti ve stejný den jako úplata za vzdělávání, a to vždy do 15. dne v měsíci.

4.   Záloha na stravné činí 1000,- Kč. Záloha je zaplacena jednorázově, a to při přihlášce dítěte ke stravování. Při ukončení docházky dítěte v MŠ je zaplacená záloha vrácena.

5.   Zákonní zástupci dítěte hradí úplatu za stravování v mateřské škole převodem na účet číslo 107-3227920227/0100 Komerční banka.

6.   Variabilní symbol: Každému dítěti je při nástupu do mateřské školy přidělen variabilní symbol, který musí být při platbě stravného vždy uveden (je důležitý pro rozlišení platby).

7.   Termíny pro platby v hotovosti budou vždy včas zveřejněny. V jiné dny lze hotovostní platby provádět pouze výjimečně po předchozí domluvě termínu s ředitelkou školy nebo s vedoucí školní jídelny.

8.   Opakované nezaplacení úplaty za školní stravování v termínu může podle zákona č. 561/2004 § 35 odst.d) Sb., po předchozím písemném upozornění rozhodnout o ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

9.   Zákonný zástupce si může u vedoucí školní jídelny zkontrolovat výši stravného za uplynulý měsíc. Na pozdější připomínky nebude brán zřetel.

10.   Zákonný zástupce je povinen nahlásit případnou změnu čísla účtu.

 

IV.

Jídelní lístek

 

1. MŠ učí děti správným stravovacím návykům a tomu je přizpůsobena skladba jídelníčku.

2. Ve stravě je zařazen zvýšený podíl ovoce, zeleniny, cereálií, luštěnin, mléka a mléčných výrobků.

3. Podmínkou je plnění spotřebního koše (evidence jednotlivých složek stravy, aby byla

dodržena předepsaná výživová norma).

4. Je dodržován celodenní pitný režim.

5. Jídelní lístek je vyvěšen vždy nejpozději v pondělí při zahájení provozu MŠ na nástěnkách a v systému přihlašování stravy.

 

Příloha – Stanovení finančního limitu na stravování v MŠ

 

 

Mgr. Šárka Čechová, ředitelka školy


 

 

Příloha – Stanovení finančního limitu na stravování v MŠ

 

Podle vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování ve znění pozdějších předpisů stanovuji výši finančního normativu stravného takto:

 

 

Strávníci do 6 let

 

přesnídávka             12,- Kč

oběd                        23,- Kč

svačina                    11,- Kč

-------------------------------------

celkem                     46,- Kč

 

 

Strávníci 7 – 10 let

 

přesnídávka             13,- Kč

oběd                        25,- Kč

svačina                    12,- Kč

-------------------------------------

celkem                     50,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Mgr. Šárka Čechová, ředitelka školy


Kontakt

Mgr. Šárka Čechová, ředitelka

Lužická 321

Jaroměř 551 01

tel: 491 812 460, 739 04 11 22

ms.jaro@seznam.cz